We are proud to announce that Orban’s new Pre-primary Music Centre is open and in daily use – to everyone’s great joy.

Why do we present music lessons in the pre-prim classroom?

Music experiences in childhood can accelerate brain development, especially in the areas of language acquisition and reading skills. Learning to play an instrument can improve mathematical learning. Music ignites all areas of child development (intellectual, socio-emotional, motor, language and literacy). Music develops skills for school readiness.

At Orban we see music as a tool to learn the sounds and meaning of words.  Dancing to music helps to build motor skills while the learners practise self-expression.  Music also helps to strengthen memory.

During our lessons, we focus on the different elements of music using fun-filled games and activities:  

 • The beat and rhythm of the music are taught in a concrete way using visual cues.  This paves the way to rhythm reading and distinguishing between different musical note values.
 • Identifying and understanding pitch (high/low sounds), tempo (speed of sounds), dynamics (quiet/loud sounds), tonality (sad/happy sounds) and articulation (long/short sounds) are vital elements of our lessons and they reinforce listening skills. 
 • While experimenting and exploring timbre (different types of musical instruments) the learners learn to appreciate the different instruments and to handle them with respect.
 • We also learn about different things that can make music, like various household items (pots, pans, wooden spoons, etc); natural items (stones, shells, seeds, etc.); and recycled objects (bottles, tins, plastic bags, etc.).  This way we bring the science of sound into our music lessons.
 • Learners are encouraged to dramatise musical stories invoking creativity and spontaneity. 
 • Learners are exposed to various music genres like rock, pop, jazz, classical, country and opera, encouraging the appreciation of diversity.

In addition to all these developmental benefits, the most important benefit of music is that it brings us joy!

nuwe kleutermusieksentrum

Hoekom bied ons musieklesse aan in die voorskoolse klaskamer? 

Musiekervarings gedurende die kinderjare kan breinontwikkeling versnel, veral wat taalverwerwing en leesvaardighede betref.  Om te leer om ‘n musiekinstrument te bespeel kan wiskundige begrip verbeter.  Musiek moedig die leerder se ontwikkeling in alle areas aan (intellektueel, sosio-emosioneel, motories, taal en geletterheid).  Musiek ontwikkel ook skoolgereedheidsvaardighede.

By Orban sien ons musiek as ‘n hulpmiddel om die klanke en betekenis van woorde te leer.  Om te dans op die maat van musiek bou motoriese vaardighede terwyl die leerders self-uitdrukking beoefen. Musiek help ook om geheue te versterk.

Gedurende ons lesse word daar op die verskillende elemente van musiek gefokus, deur gebruik te maak van prettige speletjies en aktiwiteite:

 • Die maat/polsslag en ritme van musiek word aangeleer op ‘n konkrete manier deur gebruik te maak van visuele leidrade.  Dit baan die weg oop vir die lees van ritmes en die onderskeiding tussen verskeie musieknootwaardes.  
 • Die identifisering en begrip van toonhoogte (hoë/lae klanke), tempo (spoed van klanke), dinamiek (sagte/harde klanke), tonaliteit (hartseer/gelukkige klanke) en artikulasie (lang/kort klanke) is ‘n noodsaaklike deel van ons lesse en versterk luistervaardighede.
 • Terwyl ons met timbre (verskillende soorte musiekinstrumente) eksperimenteer en dit verken, leer die kleuters om verskeie musiekinstrumente te hanteer en te respekteer.
 • Ons leer ook van verskillende voorwerpe wat musiek kan maak soos huishoudelike items (potte, panne, houtlepels, ens.); natuurlike items (klippies, skulpe, sade, ens.); en herwinbare materiale (bottels, blikke, plastiese sakke, ens.)  Op hierdie manier word die wetenskap van klank deel van ons lesse.
 • Leerders word aangemoedig om musiekstories te dramatiseer wat dan kreatiwiteit en spontaniteit ontlok. 
 • Leerders word blootgestel aan ‘n verskeidenheid van musiekgenres soos rock, pop, jazz, klassiek, country en opera. So moedig ons die waardering van diversiteit aan. 

Bykomend tot alle hierdie ontwikkelingsvoordele, is die belangrikste voordeel van musiek dat dit vir ons vreugde bring!